شماره حساب ها
# نام بانک نام شعبه کد شعبه نوع حساب شماره حساب شماره حساب شبا شماره کارت
1 سامان سی تیر 849 جاری 849-40-1479999-1 IR09   0560   0849   0400   1479   9990   01 6219-8610-2658-9803
2 ملت بورس کالا 62117 جاری 5157154364 IR17   0120   0000   0000   5157   1543   64 6104-3379-0304-8591
 3 تجارت
ولیعصر
022
جاری
 97262284  IR43   0180   0000   0000   0097   2622   84
 
 4 بانک ملی  بورس اوراق بهادار      0109936992002  IR73 0170 0000 0010 9936 9920 02   
 5  کشاورزی    سی تیر      915924537 Ir 770160 000000000915924537   
 6 تجارت        0104323529 Ir 2501 8000 0000 0001 0432 3259