تحلیل بنیادی
شنبه 24 فروردین 1398
سه شنبه 20 فروردین 1398
دوشنبه 19 فروردین 1398
شنبه 17 فروردین 1398
بازرگانی پتروشیمی گزارش 12 ماهه خود را منتشر کرده است 377 ریال سود به ازای هر سهم محقق کرده است و در تلفیقی با جهش درآمد عملیاتی 4500 میلیارد تومانی رشد فوق العاده ای را به نسبت سال قبل ثبت کرده است و 730 ریال سود در تلفیقی محقق کرده است حساب دریافت...
چهارشنبه 08 اسفند 1397
آلومینیوم ایران دردوره 1 ماهه منتهی به 97/10/30 از محل فروش محصولات خود مبلغ 2,610 میلیارد ریال درآمد داشته است این شرکت براساس عملکرد 10 ماهه برای سال مالی منتهی به 1397/12/29مبلغ 20,527 میلیارد ریال درآمد داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 78% رشد ...
شنبه 06 بهمن 1397
شرکت: گروه گسترش نفت و گاز پارسيان اولین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده) به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسيان طی نامه شماره مورخ 1396/06/01 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال من...
یک شنیه 05 شهریور 1396
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت مواد ويژه ليا (اصلاحیه) با عنایت به جزء "ب" ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (مصوب 1386/05/03 هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) به پیوست گز...
چهارشنبه 25 مرداد 1396
شرکت طی گزارش اصلاحیه ای اولین پیش بینی زیان هر سهم سال مالی منتهی به 96/06/31 را مبلغ (98) ریال اعلام نمود این در حالیست شرکت در گزارش قبلی پیش بینی سود هر سهم سال مالی منتهی به 96/06/31 را مبلغ 209 ریال سود اعلام نموده بود 6 ماهه منتهی به 95/12/30...
سه شنبه 09 خرداد 1396
افزایش سرمایه شرکت از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی از مبلغ 100000 میلیون ریال به 250000 میلیون ریال هست که به تصویب هیئت مدیره رسیده است . مهمترین بخش این افزایش سرمایه علت افزایش سرمایه هست که به دلیل توسعه ناوگان حمل و نقل شرکت است چون شرکت در...
شنبه 09 اردیبهشت 1396