تحلیل تکنیکال
دوشنبه 13 اسفند 1397
دوشنبه 13 اسفند 1397
یک شنیه 12 اسفند 1397
پتایر به لحاظ rsi , macd , و باند بولینگر و ابر کومو وضعیت خوبی دارد مناسب برای سرمایه گذاری میان مدت
چهارشنبه 08 اسفند 1397
سه شنبه 07 شهریور 1396
شنبه 28 مرداد 1396
شنبه 17 تیر 1396
یک شنیه 31 اردیبهشت 1396
دوشنبه 11 اردیبهشت 1396
دوشنبه 21 فروردین 1396