تحلیل تکنیکال
نماد البرز دارو بعد از اصلاح روزهای اخیر چارت خوبی پیدا کرده و میتواند برای خرید جذب باشد
سه شنبه 30 مهر 1398
شاخص کل روی 307000 واحد حمایت قوی را دارد
سه شنبه 23 مهر 1398
چکاپا به لحاظ تکنیکالی در جای خوبی قرار دارد و میتواند داهداف بالایی را ببیند
دوشنبه 22 مهر 1398
شتران در میان کانال صعودیش قرار دارد که در صورت عبور از آن میتواند اهداف خوبی را ببیند
یک شنیه 21 مهر 1398
البرز دارو به لحاظ تکنیکالی در پایان اصلاح هست و در صورت برگشت از اینجا میتواند سقف قبلی را تاچ کند .
شنبه 20 مهر 1398
زغال سنگ پرورده طبس به لحاظ تکنیکالی میتواند روند خوبی را داشته باشد
دوشنبه 15 مهر 1398
آسیا سیر ارس به لحاظ تکنیکالی در جای خوبی قرا دارد و میتواند اهداف قبلی را تاچ کند
یک شنیه 14 مهر 1398
شنبه 13 مهر 1398
چفیبر به لحاظ تکنیکالی در جای حساسی قرار دارد درصورت عبور از اینجا اهداف خوبی را خواهد دید
چهارشنبه 10 مهر 1398
اعتلا به لحاظ چارتی در شرایط خوبی قرار دارد
سه شنبه 09 مهر 1398