تحلیل تکنیکال
ولغدر با برگشت از 263 تومان طبق پیش بینی میتواند سقف قبلیش 293 رو ببیند
دوشنبه 28 مرداد 1398
بترانس در گزارش روزانه بازار دیروز اشاره شده بود که به لحاظ نموداری در محل خوبی قرار دارد .
یک شنیه 27 مرداد 1398
شغدیر به لحاظ چارتی در جای خوبی قرار دارد و میتواند اهداف خوبی را ببیند
شنبه 26 مرداد 1398
مرقام با عبور از 520 سقف قبلیش رو عبور کرده و میتواند اهداف بالای 600 را ببیند
چهارشنبه 23 مرداد 1398
ذوب به لحاظ تکنیکالی در جای خوبی قرار گرفته و در صورت عبور از 160 میتواند مجددا به سمت 190 حرکت کند .
سه شنبه 22 مرداد 1398
بترانس با برگشت از حمایت 700 و باعبور از 750 میتواند اهداف بالایی رو ببیند .
چهارشنبه 16 مرداد 1398
شغدیر به لحاظ نموداری در جای خوبی قرار دارد و به کف کانال صعودی نزدیک شده است
سه شنبه 15 مرداد 1398
کشت و دام پروری فکا به لحاظ نموداری در شرایط خوبی قرار دارد
یک شنیه 13 مرداد 1398
بکهنوج به لحاظ نموداری در مکان خوبی قرار دارد وبا پشت سر گذاشتن 900 تومان میتواند اهداف خوبی را ببیند
چهارشنبه 09 مرداد 1398
ذوب با تثبیت بالای 160 تومان میتواند اهداف بالاتری را ببیند .
یک شنیه 06 مرداد 1398