--> -->
گزارش بازار
رشد 4800 واحدی شاخص کل
1398/12/5
رشد 17000واحدی شاخص کل و قرار گرفتن در لبه کانال 500000 واحد
1398/12/4
1398/12/3
1398/11/29
1398/11/28
1398/11/23
افت 7500 واحدی شاخص کل
1398/11/21
رشد 5700 واحدی شاخص کل و مجاورت کانال 446000 واحد
1398/11/16
رشد 1300 واحدی شاخص کل بعد از فراز و نشیب امروز
1398/11/15
رشد 10700 واحدی شاخص کل
1398/11/14