--> -->
نحوه خرید و فروش

 خرید و فروش سهام ازطریق کارگزاری  به سه روش امکان پپذیراست:

1-خرید وفروش آنلاین 

مشتری با دریافت کد معاملات آنلاین شخصا میتواند اقدام به خرید وفروش سهام نماید

2- خرید فروش آفلاین

مشتری ابتدا باید درخواست خرید و فروش را در سسیتم آفلاین ثبت نماید تا از طریق کارگزاری  اقدام  مربوطه انجام شود

3-خرید و فروش حضوری 

مشتری جهت تنظیم فرم درخواست خرید و فروش  در کارگزاری حضور می یابدو سپس اقدام لازم انجام میشود