--> -->
شماره حساب ها
ردیف نام بانک نام شعبه کد شعبه نوع حساب شماره حساب شماره حساب شبا شماره کارت

1

سامان

سی تیر

849

جاری

849-40-1479999-1

IR09   0560   0849   0400   1479   9990   01

6219-8610-2658-9803

2

ملت

بورس کالا

62117

جاری

5157154364

IR17   0120   0000   0000   5157   1543   64

6104-3379-0304-8591

 3

تجارت

ولیعصر

022

جاری

 97262284

 IR43   0180   0000   0000   0097   2622   84

----------------- 

 4

بانک ملی 

بورس اوراق بهادار 

695 

جاری 

0109936992002 

IR73    0170   0000   0010    9936   9920  02 

----------------- 

 5

 کشاورزی 

  سی تیر 

760 

جاری 

915924537

IR77   0160   0000   0000   0915   9245   37 

----------------- 

 6

تجارت 

بورس کالا 

 1043

جاری 

0104323529

IR25   0180   0000   0000   0104   3235  29 

----------------- 

 7

پارسیان

امامت

 1046

جاری 

20100315844603

IR96   0540   1046   2010   0315   8446  03 

----------------- 

 8  آینده ولیعصر-ساعی
329
جاری
 100566318005 IR12  0620  0000  0010  0566  3180  05
------------- --
9
شهر
بهشتی
214
جاری
10041562
IR87  0610  0000  0000  0010  0415  62
---------------
10
دی
یوسف آباد
 116 جاری
 105124235000 IR19  0660  0000  0010  5124  2350  00
---------------
 11  اقتصاد نوین
ولنجک
217
 جاری 217264756471
IR45  0550  0217  0020  6475  6470  01
---------------
12
کارآفرین
جمهوری
 195  جاری 10099882760501
IR59  0530  0000  0010  0998  8276  05
 ---------------
 13 پارسیان
----
 -----   ----
----------
6221-0612-2315-9205

 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Persian -> Persian...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for Persian -> Persian...
  • Create a new word list...
 • Copy
 • Add to Phrasebook
  • No word lists for English -> Persian...
  • Create a new word list...
 • Copy