نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 409,823
شاخص صنعت 367,836/3
شاخص50شرکت فعالتر 15,663/9
شاخص آزاد شناور 486,202/5
شاخص 30 شرکت بزرگ 17,362/5
شاخص قیمت 50 شرکت 921,980/8
شاخص بازار اول 293,929/3
شاخص بازار دوم 851,106/9
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار