نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 582,672/9
شاخص صنعت 513,724/6
شاخص50شرکت فعالتر 20,649/9
شاخص آزاد شناور 756,468/9
شاخص 30 شرکت بزرگ 22,216/4
شاخص قیمت 50 شرکت 1,258,301
شاخص بازار اول 409,334/8
شاخص بازار دوم 1,248,294
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار