نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 410,549/8
شاخص صنعت 369,193/5
شاخص50شرکت فعالتر 15,740/2
شاخص آزاد شناور 484,165/1
شاخص 30 شرکت بزرگ 17,452/5
شاخص قیمت 50 شرکت 932,553/9
شاخص بازار اول 294,760
شاخص بازار دوم 851,231/1
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار