نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 517,651/9
شاخص صنعت 464,309/2
شاخص50شرکت فعالتر 19,187
شاخص آزاد شناور 643,763/1
شاخص 30 شرکت بزرگ 20,927/9
شاخص قیمت 50 شرکت 1,144,561
شاخص بازار اول 364,622/5
شاخص بازار دوم 1,104,759
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار