نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 936,204/8
شاخص صنعت 817,349/9
شاخص50شرکت فعالتر 34,671/1
شاخص آزاد شناور 1,254,369
شاخص 30 شرکت بزرگ 41,131/6
شاخص قیمت 50 شرکت 2,000,837
شاخص بازار اول 688,026/2
شاخص بازار دوم 1,880,208
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار