--> -->
نمودار شاخص ها
عنوان مقدار شروع مقدار
شاخص کل 1,201,698
شاخص صنعت 1,042,928
شاخص50شرکت فعالتر 43,952/1
شاخص آزاد شناور 1,723,329
شاخص 30 شرکت بزرگ 59,299/3
شاخص قیمت 50 شرکت 2,624,674
شاخص بازار اول 870,990/3
شاخص بازار دوم 2,459,641
در حال بازیابی اطلاعات
نمودار