تحلیل بنیادی
نماد حکشتی با توجه به شرایط بنیادی خوبی که دارد میتواند رشد خوبی بکند
شنبه 28 دی 1398
نماد فاراک به دلیل حمایت بانک صادرات از پروژه هاش شریط خوب و اهداف بالایی را خواهد دید
چهارشنبه 25 دی 1398
نماد #شغدیر با توجه به شرایط بنیادی خوبی که دارد میتواند رشد خوبی داشته باشد
سه شنبه 24 دی 1398
نماد فروس از جمله سهم های خوب گروه فلزات اساسی است . الان در قیمت 1900 قرار دارد میتواند اهداف بالایی رو ببیند
دوشنبه 23 دی 1398
نماد #فخوز از جمله نمادهای گروه فلزات است که میتواند بازدهی خوبی داشته باشد .
شنبه 14 دی 1398
نماد #شپنا بعد از افزایش سرمایه و افت قیمتی در حال حاضر جذاب به نظر میرسد .
دوشنبه 09 دی 1398
نماد #شغدیر با توجه به شرایط بنیادی خوبی که داردو نیز افزایش رشد قیمت pvc میتواند رشد خوبی را داشته باشد
یک شنیه 08 دی 1398
نماد #شبندر بعد از افزایش سرمایه ی 100 درصدی میتواند گپ کاهش قیمتی را درذ کوتاه مدت پر کند .
شنبه 07 دی 1398
نماد #کچاد از جمله سهم های خوب گروه معدن است که میتواند راندمان خوبی را به مراه داشته باشد .
یک شنیه 01 دی 1398
نماد وبصادر با توجه شرایط خوبی که در روزهای اخیر گروه بانک داشته است میتواند از سهم های خوب برای بلند مدت باشد .
شنبه 30 آذر 1398