--> -->
تحلیل بنیادی
ساختمان تهران از سهم های خوب گروه ساختمان است از 350 توصیه شده بود .
دوشنبه 05 اسفند 1398
فولاد کاویان از جمله سهم های خوب گروه فلزات است که احتمالا بتواند اهداف بالایی را ببیند .
شنبه 03 اسفند 1398
نماد فاراک کماکان میتواند اهداف بالایی رو ببیند
سه شنبه 29 بهمن 1398
نماد فاراک همچنان میتواند جزو نمادهای خوب برا ی بلند مدت باشد
سه شنبه 29 بهمن 1398
نماد ومعادن میتواند در بلندمدت تارگتای بالایی رو ببیند .
دوشنبه 28 بهمن 1398
نماد فخوز از سهم های خوب گروه فلزات است و رشد خوبی رو خواهد داشت
چهارشنبه 23 بهمن 1398
نماد #شاراک به دلیل داشتن پی بر ای خوب و شرایط بنیادی عالی میتواند اهداف بالای رو ببیند
دوشنبه 21 بهمن 1398
نماد شفن با داشتن ای پی اس 2000 تومانی و بنیاد خوب میتواند اتنخاب خوبی برای بلند مدت باشد .
سه شنبه 15 بهمن 1398
نماد کگل میتواند در ادامه رشدش اهداف بالا تری را میتواند ببیند .
دوشنبه 14 بهمن 1398
نماد فاراک با توجه به پروژه هایی که با حمایت بانک صادرات میتواند اجرایی کند آینده ی خوبی رو خواهد دید .
یک شنیه 13 بهمن 1398