تحلیل تکنیکال
نماد مرقام به لحاظ تکنیکالی در جای خوبی قرار دارد و میتواند رشد خوبی بکند
شنبه 28 دی 1398
نماد فایرا به لحاظ تکنیکالی اگه شنبه بتونه برگرده رشد خوبی رو خواهد داشت .
چهارشنبه 25 دی 1398
نماد #ارفع رو در گذشته هم اشاره داشته ایم اهداف بالای رو پیشرو دارد .
سه شنبه 24 دی 1398
نماد ولساپا به لحاظ نموداری جای خوبی است و میتواند رشد بالایی رو داشته باشد
دوشنبه 23 دی 1398
نماد #فولاژ را قبلا هم مورد تحلیل بوده است و میتواند رشد خوبی داشته باشد .
شنبه 14 دی 1398
نماد #سکرما به لحاظ نموداری در جای خوبی قرار دارد و رشد خوبی را میتواند داشته باشد .
دوشنبه 09 دی 1398
نماد #حکشتی به لحاظ تکنیکالی در جای خوبب فرار دارد و میتواند هدف 1000 تومان را ببیند .
یک شنیه 08 دی 1398
نماد #ولبهمن به لحاظ تکنیکالی در جای خوبی قرار دارد
شنبه 07 دی 1398
نماد #سخوز میتواند در ادامه اهداف خوبی را ببیند .
یک شنیه 01 دی 1398
نماد مرقام با عبور از مقاومت قبلیش که سفقش بود یعنی 780 میتواندذ اهداف بالایی را ببیند
شنبه 30 آذر 1398