--> -->
تحلیل تکنیکال
حمل و نقل خیلج فارس از سهم های مورد توجه گروهش هست و از 400 تا امروز به 600 رسیده است
دوشنبه 05 اسفند 1398
ایران ترانسفو به لحاظ نموداری شرایط خوبی را دارد و میتواند اهداف خوبی را ببیند
یک شنیه 04 اسفند 1398
ایران ارقام به لحاظ نموداری روند خوبی را دارد و ممکن است اهداف بالاتری را ببیند .
شنبه 03 اسفند 1398
نماد وپست نموداری از جای خوبی برگشته و اهداف بالایی رو میتواند ببیند .
سه شنبه 29 بهمن 1398
نماد سکرما در ادامه رشدش میتواند اهداف بالاتر ی ببیند
دوشنبه 28 بهمن 1398
نماد شغدیر کماکان میتواند اهداف بالاتری رو ببیند
چهارشنبه 23 بهمن 1398
نماد #ارفع به لحاظ تکنیکال در جای خوبی قرار دارد
دوشنبه 21 بهمن 1398
نماد ذوب به لحاظ چارت میتواند تا 285 رشد خواهد داشت .
دوشنبه 14 بهمن 1398
نماد شفارس از لحاظ چارتی شرایط خوبی رو دارد و میتواند اهداف خوبی رو ببیند .
یک شنیه 13 بهمن 1398
نماد پارسان به لحاظ چارتی در محل مناسبی قرار دارد و میتواند برای خرید مناسب باشد
شنبه 12 بهمن 1398