تحلیل تکنیکال
نماد ثالوند در شرایط تکنیکالی خوبی قرار دارد و میتواند رشد خوبی را داشته باشد .
دوشنبه 30 دی 1398
نماد شفارس با عبور امروزش از سقف اخیر اهداف بالایی رو خواهد دید
یک شنیه 29 دی 1398
نماد مرقام به لحاظ تکنیکالی در جای خوبی قرار دارد و میتواند رشد خوبی بکند
شنبه 28 دی 1398
نماد فایرا به لحاظ تکنیکالی اگه شنبه بتونه برگرده رشد خوبی رو خواهد داشت .
چهارشنبه 25 دی 1398
نماد #ارفع رو در گذشته هم اشاره داشته ایم اهداف بالای رو پیشرو دارد .
سه شنبه 24 دی 1398
نماد ولساپا به لحاظ نموداری جای خوبی است و میتواند رشد بالایی رو داشته باشد
دوشنبه 23 دی 1398
نماد #فولاژ را قبلا هم مورد تحلیل بوده است و میتواند رشد خوبی داشته باشد .
شنبه 14 دی 1398
نماد #سکرما به لحاظ نموداری در جای خوبی قرار دارد و رشد خوبی را میتواند داشته باشد .
دوشنبه 09 دی 1398
نماد #حکشتی به لحاظ تکنیکالی در جای خوبب فرار دارد و میتواند هدف 1000 تومان را ببیند .
یک شنیه 08 دی 1398
نماد #ولبهمن به لحاظ تکنیکالی در جای خوبی قرار دارد
شنبه 07 دی 1398