تحلیل تکنیکال
نماد وپست نموداری از جای خوبی برگشته و اهداف بالایی رو میتواند ببیند .
سه شنبه 29 بهمن 1398
نماد سکرما در ادامه رشدش میتواند اهداف بالاتر ی ببیند
دوشنبه 28 بهمن 1398
نماد شغدیر کماکان میتواند اهداف بالاتری رو ببیند
چهارشنبه 23 بهمن 1398
نماد #ارفع به لحاظ تکنیکال در جای خوبی قرار دارد
دوشنبه 21 بهمن 1398
نماد ذوب به لحاظ چارت میتواند تا 285 رشد خواهد داشت .
دوشنبه 14 بهمن 1398
نماد شفارس از لحاظ چارتی شرایط خوبی رو دارد و میتواند اهداف خوبی رو ببیند .
یک شنیه 13 بهمن 1398
نماد پارسان به لحاظ چارتی در محل مناسبی قرار دارد و میتواند برای خرید مناسب باشد
شنبه 12 بهمن 1398
نماد وایران به لحاظ تکنیکال در جای خوبی قرار دارد
چهارشنبه 02 بهمن 1398
سه شنبه 01 بهمن 1398
نماد ثالوند در شرایط تکنیکالی خوبی قرار دارد و میتواند رشد خوبی را داشته باشد .
دوشنبه 30 دی 1398